Föreningen svarar bara för stamledningar

Gränsdragningen mellan föreningens och enskilda medlemmars ansvar vid skada i bostadsrätt var länge oklar! Men 1986 kom den här domen i Svea Hovrätt, som gällde skadereglering efter läckage från en diskmaskin. Det var ett par i radhusföreningen Bagarby i Sollentuna, medlem i HSB, som råkade ut för en omfattande vattenskada i köket sedan diskmaskinens automatik krånglat. Paret hade flyttat in i brf-radhuset några år dessförinnan, och den tidigare ägaren hade installerat diskmaskinen i samband med överlåtelsen.

Protesterade
Efter skadan tog föreningen hand om sanering och reparation i enlighet med  försäkringsbolagets regler. Men när föreningen sedan krävde paret på ersättning för den kostnad som föll på köksgolvet och andra delar i lägenheten utbröt protester. Makarna ansåg att det hela var frågan om en vattenledningsskada, som föreningen enligt stadgarna skulle stå för och stämde föreningen. De påpekade att de inte heller orsakat skadan av vårdslöshet, om rätten skulle välja att se saken på det viset. 

Föreningen förklarade att kostnaden bara omfattade de delar som bostadsrättshavaren själv har underhållsansvar för enligt stadgarna, och att paret dessutom varit oaktsamma som inte stängt av diskmaskinens avstängningskran för varmvatten, och inte ens tagit reda på att det fanns en sådan. 

Stadgar och lag
Domstolen fann att föreningens stadgar stämde överens med reglerna i BRL, och att det hela i själva verket handlar om hur begreppet vattenledning ska tolkas. När lagen infördes 1930, var grundtanken att bostadsrättsföreningen ska svara för alla vattenledningsskador, och sedan försäkra sig mot riskerna. 

Men - påpekade rätten - ”även om försäkringsfrågan i och för sig var av stor betydelse när bestämmelsen infördes, kan försäkringsbolagens definition av begreppet vattenledningsskada inte tillmätas avgörande betydelse när lagtexten ska tolkas”. Till vattenledning hör - förutom själva ledningen - även anbringade anordningar för avtappning av vatten, alltså kranar. Men en diskmaskin som anslutits till ledningen kan inte anses ingå i själva ledningen eller utgöra en förlängning till denna. Vattenledningen slutar alltså vid den avstängningskran till vilken diskmaskinen anslutits, skrev domstolen och dömde bostadsrättshavarna att ersätta föreningen med hela kravet plus rättegångskostnader.

Svea Hovrätt
Mål: 
T858/85
1986-03-10