Höjda insatser för hiss inte oskäligt

Det går att fördela kostnaderna för byggprojekt på olika sätt i en bostadsrättsförening.  Till exempel, som här, som höjda insatser och mest för de direkt berörda.
Brf Fria Bad i Helsingborg, medlem i HSB, beslutade om höjda insatser för tolv medlemmar i samband med en installation av en hiss i ett av trapphusen.
Kostnaderna skulle fördelas så att 55, 35 respektive 10 procent skulle falla på de boende högst upp, i mitten respektive längst ner i  uppgången.
Beslutet innebar att de som bodde högst upp skulle få betala in cirka 250.000 kronor, och boende på bottenvåningen  45.000 kronor  i höjd insats.
På det viset skulle 80 procent av kostnaden för den ombyggda hissen betalas av berörda medlemmar, medan föreningen, dvs även alla övriga boende, skulle stå för resten.

Protester

Tre medlemmar var emot beslutet och anmälde saken till hyresnämnden.
Nämnden konstaterade att beslutet var en väl avvägd kompromiss mellan olika intressen, inte minst bland boende i föreningens låg- respektive  höghus.
Eftersom alla medlemmar, även de som bodde högst upp och nyligen hade köpt sin bostadsrätt till fullpris,  informerats i god tid och beslutet därmed inte kunde anses oskäligt  - trots att hela  projektet också blev  dyrare än beräknat,  godkändes upplägget av hyresnämnden.
Nämnden tyckte inte heller att hissen var värdelös för dem som bodde längst ner, även om nyttan för dem förstås var mindre. 

Överklagan

Nio medlemmar överklagade hyresnämndens utslag till Svea Hovrätt.
De vidhöll att beslutet måste vara felaktigt och lade till att det hade tagits med minsta möjliga majoritet av stämman.
Följden borde istället bli att största möjliga  hänsyn måste tas vid iakttagande av minoritetsskyddet, menade de.
Det fanns heller inget krav eller föreläggande från någon myndighet  på att hiss måste installeras, och föreningen hade inte heller visat att bygget var en nödvändig åtgärd, påpekade de nio klagande.

Förlorade

Men protesterna hjälpte inte!  Både hyresnämnd och hovrätt gav föreningen rätt.
Projektet genomfördes via en insatshöjning för dem som nu fick tillgång till hiss, och varken avgifter eller andelstal påverkades.
Den noggranna uträkningen och fördelningen av kostnaderna för hissbygget var väl avvägd och en god kompromiss mellan olika intressen i föreningen, menade hovrätten.
Överklagandet avslogs och föreningen fick igenom projektet i sin helhet.   

Svea Hovrätt
Mål: 
ÖH 5420-09
2009-01-15