HD avgjorde tvist om bullerplank

En dom i Högsta Domstolen (HD) fastställer nu principen i bostadsrätt  att alla medlemmar måste vara med och betala en gemensamt beslutad investering. Det var en extra stämma i  Brf Serpentinen i Stockholm,  med 35 radhuslägenheter, som beslutade att bygga ett bullerplank mot den hårt trafikerade vägen intill.

Yrkande

Stämman antog styrelsens förslag med röstsiffrorna 25 mot 8.
Flera mätningar hade visat ett bullervärde strax under gränsvärdet, varför kommunen sagt nej till att bekosta ett skyddsplank.
För att planket inte skulle ligga för nära husen fick därför föreningen köpa en bit mark närmast vägen av kommunen innan bygget kom igång.
Priset för bullerplanket blev därmed hela 1,1 miljoner kronor, vilket några boende tyckte var för mycket.
Sex av medlemmarna vände sig till tingsrätten och yrkade att beslutet skulle rivas upp.
De menade att totalt 18 av radhusen inte har någon som helst nytta av planket och att de - med stöd  av den s.k. likhetsprincipen - inte borde vara skyldiga att vara med och bekosta investeringen.

Protester

Men föreningen påpekade att likställighetsprincipen inte innebär att alla medlemmar alltid ska ha lika stor nytta av ett beslut.
Om så vore fallet, skulle det i princip vara omöjligt att genomföra allt som krävs för att bevara värde och livslängd på en fastighet.
Tvärtom medför likhetsprincipen i själva verket att alla ska vara med och betala, inte bara vissa, påpekade föreningen via sitt juridiska  ombud  från Stockholms Fastighetsägareförening,
En förening kan heller aldrig besluta om motsatsen.

Förlorade

I liknande rättsfall har föreningen tidigare alltid vunnit tvisterna.
Det mest kända är det s.k. kabel TV-målet i Uppsala, där föreningens beslut att finansiera installationen via avgifterna inte var felaktigt, trots att följden blev olika kostnader beroende på lägenhetsstorlek för samma nyttighet, dvs  tillgång till TV-program.
Ett fall om nya p-platser vanns också av föreningen. De klagande ansåg att de som inte hade bil inte borde vara skyldiga att betala då de inte hade någon nytta av investeringen.
Och i ett fall i en förening med både radhus och ett höghus, ville radhusborna inte vara med och bekosta installation av en hiss i höghuset.
Men nu har alltså HD slagit fast att samtliga medlemmar alltid måste vara med och betala en gemensamt beslutad investering i en bostadsrättsförening,  och att kostnaden slås ut på medlemmarna så som stadgarna anger, dvs i regel efter andelstal och lägenhetsstorlek.
Om man vill att vissa investeringar ska betalas med lika stor summa av alla, oavsett lägenhetsstorlek,  måste det i så fall också medges i stadgarna.

Högsta Domstolen
Mål: 
T 2271-10
2012-05-08