Hembud kan gälla för tredje part

En bostadsrättsförening har som bekant inte längre rätt att ställa upp regler om så kallat hembud för  bostäder, sedan lagen ändrades 1991.
Men det innebär inte att hembud trots allt kan gälla om de föreskrivits av någon annan part.
Det har Högsta Domstolen (HD) slagit fast i en dom som kom 1994.

Avtal
Bakgrunden var ett avtal mellan byggföretaget Skanska, som då hade sitt huvudkontor i Danderyd, och en av deras anställda som gällde en nybyggd bostadsrätt på 3 rok.
Kommunen hade i avtalet om markanvisning för bygget, gett Skanska rätt att köpa ett 30-tal av de nya bostadsrätterna, mot att de boende överlät sina eventuella tidigare hyreslägenheter till kommunens bostadskö.
Skanska avtalade i sin tur med de anställda som fick köpa lägenheterna, att om de slutade sin anställning eller flyttade av annat skäl inom fem år, fick företaget anvisa bostaden till annan anställd för en viss köpeskilling beräknad på grundavgiften plus ränta och diverse andra kostnader, dvs mer eller mindre ett hembud.
Två nyanställda, som skrivit på bostadsrättsavtalen, slutade sin anställning vid företaget efter bara cirka ett år och stämdes då av sin arbetsgivare, eftersom de vägrade följa avtalet.
De två männen ansåg att avtalet var att likna vid ett hembud, och eftersom det inte längre var tillåtet var det ogiltigt.
Ingen av dem hade dock lämnat sin tidigare bostad till kommunen, utan Skanska fick leta fram andra hyreslägenheter för detta, enligt sitt  ursprunsglöfte till kommunen.
Grundavgiften för respektive bostadsrätt var cirka 90.000 kronor, men marknadsvärdet  hade vid tiden för tvisten stigit till cirka 1 miljon, vilket torde vara huvudskälet för männen att bestrida det hela.

Avgörande mål
Sedan målet överklagats i samtliga led nådde det till sist Högsta Domstolen.
HD slog fast att ett avtal om framtida överlåtelse av bostadsrätt enligt vissa villkor, ett så kallat optionsavtal,  är giltigt så länge det är skriftligt. Det har fastslagits av HD i en tidigare dom  - NJA 1992, sid 66.
Reglerna i bostadsrättslagen och köplagen, som de tidigare anställda refererade till, kan inte åberopas, eftersom avtalet i det här fallet upprättats mellan bostadsrättshavarna och en tredje part, dvs Skanska. 
Avtalet var inte uppställt för att gynna föreningen eller någon enskild, utan för att Skanska ville kunna erbjuda bra bostäder i sin rekrytering av personal.

Vitesklausul
De särskilda avtalen var alltså giltiga och kunde inte frånträdas av de skäl de båda männen anförde.
Den ena av männen, som fullföljde sin talan i HD, dömdes vid vite om 500.000 kronor att överlåta sin bostadsrätt tillbaka till Skanska enligt avtalet, eller inom sex månader.

Högsta Domstolen
Mål: 
T193-91
1994-03-16