Inte rätt att ändra upplåtelser

När föreningen Gyllenbo i Lund ville ändra upplåtelsen av 28 garageplatser för sina medlemmar, vände man sig till hyresnämnden för att få beslutet godkänt.
Två stämmor hade först godkänt förslaget, som gick ut på att garageplatserna inte längre skulle ingå i bostadsrätterna, utan istället hyras ut till medlemmarna.
Bakgrunden var att på 8 av de 25 platserna fanns  särskilda ”metallslädar” som rostat sönder och inte gick att ersätta utan  mycket höga kostnader. 
Om slädarna bara togs bort, skulle 3 platser försvinna för berörda bostadsrättshavare, så den lösningen var inte möjlig, menade föreningen.

Protesterade
Föreningen förde saken till hyresnämnden som ett ombyggnadsärende, där en medlem protesterade mot beslutet.
Hyresnämnden godkände ansökans första del, där föreningen  tilläts ta bort metallvagnarna utan att de behövde ersättas, då det inte gick att lösa på annat sätt.
Därmot underkändes förslaget att frikoppla övriga garageplatser från bostadsrätterna, dvs ändra deras upplåtelseavtal, eftersom de inte alls berördes vid ombyggnaden, vilket lagen kräver påpekade hyresnämnden.

Överklagade
Föreningen överklagade till hovrätten och menade att  förslaget inte gick att genomföra så som hyresnämnden sagt. 
Det skulle innebära tre garageplatser färre, och det därmed bara finnas 20 platser till 23 bostadsrätter, vilket skulle leda till att föreningen  tvingades behandla medlemmarna olika.
Stämmoförslaget skulle däremot innebära lika stor avgiftssänkning för alla medlemslägenheter, och de som ville kunde därefter hyra sin garageplats istället, ansåg föreningen.
Men även hovrätten underkände deras resonemang.
Att föreningen kunde ta bort metallvagnarna enligt det första förslaget stod fast, eftersom den delen inte hade överklagats.
Reglerna i bostadsrättslagen har tillkommit för  att en bostadsrättshavare inte i alla lägen ska kunna hindra en nödvändig ombyggnad, t.ex. installation av en hiss, då man kanske måste inkräkta på delar av de lägenheter som ligger intill.
Men eftersom kvarvarande garageplatser här inte alls skulle beröras av någon ombyggnad, utan vara intakta, kan man inte åberopa lagregeln för dem.
Regeln förutsätter att bostadsrätten berörs av en faktisk ombyggnad.
Varken stämman eller hyresnämnden hade med andra ord rätt att besluta att upplåtelseavtalen skulle upphöra.
Det är bara möjligt om bostadsrättshavaren själv går med på en sådan förändring, eller att bostadsrätten berörs av en ombyggnad som inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Svea Hovrätt
Mål: 
ÖH 2789-13
2013-10-24