Miste uteplats efter 16 år

En manlig bostadsrättshavare i Kristianstad blir av med en uteplats, trots att föreningen
gav honom tillstånd att använda ytan utanför hans bostadsrätt redan 1996.
I samband med vissa dräneringsarbeten våren 2012 beslutade dock styrelsen att uteplatsen skulle upphöra, sedan mannen börjat återställa ytan för att få den i användbart skick igen.
Senare beslutade även en stämma att allt nyttjande av uteplatser på föreningens mark skulle upphöra, vilket också gällde ytterligare ett par medlemmar som använde mark på
motsvarande sätt.

Stämning
Det fick dock ”bägaren att rinna över” för mannen. Han stämde föreningen och yrkade att beslutet var ogiltigt eftersom det inkräktade på hans bostadsrätt.
Ett sådant beslut måste antas med kvalificerad majoritet och dessutom godkännas av hyresnämnden, vilket inte var fallet, ansåg han.
Och tingsrätten i Kristianstad gick på mannens linje.
Beslutet från 1996 var visserligen felaktigt, eftersom det borde ha fattats av en stämma, påpekade rätten.
Men eftersom mannen hade haft nyttjanderätt i hela 16 år, ansåg tingsrätten att det räckte för att han skulle få behålla sin uteplats.
Föreningen hade också tidigare antagit ordningsregler för hur uteplatser fick användas, vilket talade till hans fördel.

Ändrad dom
Men domen överklagades, och när hovrätten tog upp fallet blev utgången den motsatta.
För att markyta utanför en en lägenhet ska ingå i bostadsrätten krävs en tilläggsupplåtelse enligt lagen, och någon sådan hade inte upprättats.
Och även om så sker, tillhör marken föreningens ansvarsområde, så länge stadgarna inte ändras.
En bostadsrättshavare har således inte oinskränkt rätt att ändra en uteplats, även om den skulle vara upplåten med bostadsrätt, påpekade hovrätten.
Att styrelsen lämnat sitt tillstånd till användningen medför inte att uteplatsen blivit en integrerad del av bostadsrätten
En bostadsrättsförening kan fritt välja att låta medlemmarna nyttja vissa ytor, till exempel till förråd, parkeringsplatser eller för uteplatser utan att de för den skull tillhör bostadsrätten,
och då även ta ut en avgift eller hyra för detta.

Muntligt räcker
Som en följd av det, kan en förening också besluta att hyresrätten, arrendet eller nyttjanderätten kan sägas upp.
Att den tidigare styrelsen handlat fel som godkänt uteplatserna, påverkar inte de beslut som den nuvarande styrelsen haft rätt att fatta. Mannen, och hans grannar, förlorar
därför sina uteplatser. Han fick också stå för föreningens rättegångskostnader på totalt cirka 140.000 kronor.

Hovrätten Skåne Blekinge
Mål: 
T 1357-13
2015-01-26