Nr 2-2013 HD-dom: Omöjligt vinna mot byggande styrelse

Brf Kamelian i Borås har förlorat en tvist mot sin egen byggande styrelse i Högsta Domstolen. Det var i september 2007 som ägarna till Hökerums Bygg AB sålde mark till bostadsrättsföreningen,  som man alltså själv hade bildat. Därefter upprättades ett entreprenadavtal mellan parterna, så som normalt sker,  som innebar att företaget skulle bygga ett 70-tal lägenheter plus garage åt föreningen.

Men bara ett par månader senare ändrades planen. 
Istället för garage under husen, som tänkt, skulle de byggas ovan mark strax intill utan att ändringen skulle  påverka priset på entreprenaden.
Skälet, enligt den byggande styrelsen, var att man samtidigt skulle utföra en del fördyrande ändringar som skulle höja standarden på husen och lägenheterna.
Under hösten hade 64 personer tecknat förhandsavtal för de blivande bostadsrätterna.
I oktober registrerades den ekonomiska planen och då kunde föreningen skriva de första  upplåtelseavtalen, samtidigt som den första fristående personen kort därefter blev medlem i föreningens styrelse.

Var inte nöjda
I januari 2009 slutbesiktigades husen och vid den första årsstämman i juni avgick de två sista ledamöterna ur  den byggande styrelsen,  och föreningen överlämnades till de nya medlemmarna i sin helhet. Stämman beviljade den tidigare styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen för tiden dessförinnan.
Men de nya bostadsrättshavarna var inte nöjda!
I juni 2010 stämde föreningen de tre personerna i den ursprungliga styrelsen för att ha orsakat föreningen ekonomisk skada på grund av ändringen av garagen.
Yrkat skadestånd var det belopp som föreningen ansåg att uppförandet av garagen borde ha gett i lägre entreprenadkostnad.
Tingsrätten valde att skjuta frågan direkt till Högsta Domstolen (HD), enligt reglerna i rättegångsbalken.
Frågan var om föreningen kunde få skadestånd, trots att samtliga medlemmar i föreningen, dvs de tre grundarna, hade röstat för ändringen i avtalet.

Gäller inte
HD skriver till att börja med, att både den så kallade Generalklausulen och gällande jävsregler är till för att skydda föreningen och dess medlemmar, så att alla boende behandlas lika och att någon styrelseledamot inte behandlar frågor som gäller avtal mellan honom eller henne och föreningen.
Men så länge reglerna om ekonomisk plan och intygsgivare därefter följts, är reglerna fakultativa,  dvs de gäller inte så länge alla medlemmar i föreningen är överens om en förvaltningsåtgärd. 
Slutsatsen blir, enligt HD, att beslut som fattats med samtycke från samtliga medlemmar  inte kan leda till skadeståndsskyldighet för de enskilda ledamöterna, även om det fattade beslutet är till nackdel för föreningen.

Reservation
Ledamoten Lars Edlund reserverade sig mot domen. 
Han påpekade att lagrådet tidigare förespråkat att blivande bostadsrättshavare borde ha rätt att bli medlemmar i föreningen så snart förhandsavtal tecknats. 
Att man då har betalat ett förskott till föreningen borde vara skäl nog för det.
Om det vore så, skulle det inte vara möjligt för byggande styrelser att med 100 procent majoritet driva igenom vilka förslag som helst.
”Det är svårt att se något bärande argument för att ledamöterna i en interimsstyrelse i en byggmästarbildad förening ska ha frihet att vidta otillbörliga åtgärder i förvaltningen enbart för att de fått samtycke till det av sig själva”,  skrev Edlund  och menade tvärtom att föreningen borde ha rätt att yrka skadestånd mot den byggande styrelsen.
Men som Högsta Domstolens utslag nu ser ut,  är det således praktiskt taget omöjligt att rikta krav mot en byggande styrelse i en bostadsrättsförening