Straffavgifter inte tillåtna

Det är bara de avgifter som framgår av lagen som är tillåtna att ta ut i en bostadsrättsförening. 
Det är således bara insats och upplåtelseavgift, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och numera också andrahandsuthyrningsavgift som föreningen har rätt att debitera sina medlemmar.
Olika inträdesavgifter, andra administrativa avgifter eller särskilda straffavgifter är inte tillåtna.
Det går till exempel inte att ta ut en avgift av dem som inte kan, eller vill, vara med på föreningens städdagar eller andra gemensamt beslutade aktiviteter.
Det senare slogs nyligen fast i ett motsvarande exempel från en samfällighetsförening i Småland.

Straffavgift
Efter en gemensam städdag våren 2013, beslutade samfälligheten på ett årsmöte att de medlemmar som inte deltog i arbetet, antingen skulle utföra en valfri underhållsuppgift eller betala en ”straffavgift” på 500 kronor till föreningens reparationsfond.
Men en av medlemmarna överklagade beslutet till Mark- och Miljödomstolen i Växjö, och hävdade att avgiften saknade lagligt stöd.
Men domstolen höll inte med. Enligt nuvarande praxis kan en förening fatta beslut som innebär att medlemmarna betalar en del av årsavgiften genom eget arbete åt föreningen, menade domstolen.
Den boende överklagade till högsta instans, Mark- och Miljöverdomstolen, som emellertid rev upp domen och förklarade att en sådan här skönsmässigt uppskattad summa  strider mot lagen, i det här fallet samfällighetslagen, och får inte tillämpas.
Däremot skulle det vara möjligt att ta ut avgiften om man i förväg hade fastställt värdet av utfört arbete, exempelvis 100 kronor per arbetad timme, och därefter debitera medlemmarna efter utförd arbetsinsats beräknat på var och ens andelstal, påpekade domstolen.

Bostadsrätt
Men en sådan ”andelstalsvariant” i en samfällighetsförening går  inte att tillämpa i bostadsrätt.
Bostadsrättslagen redovisar istället strikt vilka avgifter som får förekomma (BRL kap 7 paragraf 14). Det innebär att alla typer av extra avgifter, utanför de angivna kriterierna, är ogiltiga.
 

Mål: 
F2561-16
2016-10-31