Inte fel att bygga p-platser

Att ordna tillfredsställande bilplatser åt
medlemmarna är inget brott mot likhetsprincipen
i en bostadsrättsförening.
Det har Svea Hovrätt slagit fast i en dom, som
jämför parkeringsplatser med andra nyttigheter
som tvättstuga, bastu och kabel-tv.
Bakgrunden till domen, som kom kom i mars
2001, är ett beslut i en förening på Lidingö
utanför Stockholm, som tog upp frågan för
omröstning på en extrastämma året innan.
Föreningen ville bygga ett tiotal nya parkeringsplatser på gården, eftersom man i
dagsläget endast hade tillgång till åtta garageplatser och sju parkeringsrutor utomhus, trots större behov.

Protesterade

Kostnaden för att bygga de nya p-platserna
beräknades till cirka en halv miljon kronor.
Styrelsen lade fram ett byggförslag för stämman,
som med siffrorna 15 för och 14 emot
antog förslaget.
Men den jämna utgången fick ett äldre par att
yrka på ogiltighet.
I tingsrätten anförde paret dels att beslutet
stred mot likhetsprincipen (9 kapitlet 14§
BRL), eftersom det bara gynnade vissa medlemmar,
det vill säga dem som har bil.
I andra hand hävdade paret att beslutet stred
mot stadgarnas ändamålsbestämmelser,
och att det inte fattats med tillräckligt stor
majoritet för att ”utvidga verksamheten” i
föreningen.
Föreningen svarade att anordnandet av parkeringsplatser
bara kan ses som en komplettering
av bostadsrätten och att inget otillbörligt
finns i beslutet.

Nödvändig nyttighet

Och föreningens linje vann i rätten. Att vissa
nyttigheter kan få bäras i olika utsträckning
av hushållen i en förening strider inte mot
likhetsprincipen.
Så förhåller det sig till exempel också med
kabel-tv (bredband), bastu, tvättstuga (som
används mer av barnfamiljer) och annat.
”Parkeringsutrymmen får anses vara en nära
nog nödvändig och ofrånkomlig nyttighet för
en bostadsrättsförening i en storstadsregion
idag”, skrev hovrätten och påpekade vidare
att byggande av p-platser inte kan sägas vara
en utvidgning av verksamheten, utan tvärtom
ingår i den.
Föreningen vann tvisten och kunde därmed
bygga sina p-platser.

Svea Hovrätt
Mål: 
T 8028-00
2001-03-15