Förening inte skyldig att åtgärda golvbuller

En bostadsrättsförening i Göteborg fick ett föreläggande från kommunens miljönämnd att åtgärda golvbuller i en lägenhet. Det var sedan en boende rivit ut gamla linoleummattor i ett rum och slipat det underliggande trägolvet, som grannen under klagade på ökat stegljud och buller.

Bullermätning

Ljudnivån mättes upp av ett specialistföretag
och konstaterades vara så hög att det inte
ens uppfyllde de lägsta kraven enligt svensk
standard (klass D). Föreningens beräkningar
visade att det skulle kosta cirka 26.000 kronor
att lägga nytt golv med ljudisolering i lägenheten,
och ifrågasatte därför föreläggandet.
Man ansåg att olägenheten i den undre lägenheten inte var större än man kunde räkna med i den här typen av äldre byggnader.

Måste åtgärda

Föreningen överklagade beslutet till Länsstyrelsen
som dock gick på miljönämndens
linje. Det fanns vissserligen inga bullerkrav
när huset byggdes, påpekade man, men
ljudnivån var alltför hög även tidigare. Att
trägolvet tagits fram och förvärrade bullret var
inget skäl för att föreningen inte skulle vara
skyldig att vidta några åtgärder.
Bostadsrättsföreningen fick lite längre tid på
sig att bygga om golvet men föreläggandet
stod fast!

Rättsligt fel

Då gick föreningen vidare till högsta instans,
Miljödomstolen.
Här fick man hjälp av en jurist från SBC
(numera Bostadsrätterna Sverige) som helt
vände på resonemanget. Hon påpekade att
föreläggandet skulle leda till att föreningen
tvingades vidta åtgärder inne i lägenheten,
vilket inte är rättsligt möjligt!
Enligt lagen svarar, som bekant, bostadsrättshavaren
själv för hela det inre underhållet, om
inte stadgarna skrivits så att det tagits över
av föreningen.
Att ta bort mattor och slipa golv är ingen
åtgärd som kräver föreningens tillstånd eller
godkännande.
I den här föreningens stadgar stod också att
medlemmarna svarar för allt underhåll av
bland annat golv, väggar och tak.
Mot den bakgrunden kan klagomålet inte riktas
mot föreningen, som heller inte har någon
rätt att avhjälpa bristen, påpekade domstolen
och föreningen vann bullertvisten.

Miljödomstolen Vänersborg
Mål: 
M 3304-08
2009-09-15