Enkel majoritet räcker för dörrbyte

Ett godkänt stämmobeslut om byte till
nya säkerhetsdörrar är inte ett ärende som
måste röstas igenom av en kvalificerad
majoritet samt därefter även godkännas av
hyresnämnden för att gälla.
Det har Svea Hovrätt kommit fram till i en dom som föranleddes av en tvist i en bostadsrättsförening i Västerås.

Sen ansökan

Det var när medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus 18 godkände styrelsens förslag om byte till nya säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter som tvisten började.
Flera medlemmar, som själva hade köpt nya säkerhetsdörrar innan beslutet, protesterade
och menade att föreningen borde ha frågat dem först, eller åtminstone beslutat om ersättning till dem som bytt själva, och att beslutet
därför var ett brott mot reglerna om ingrepp i enskilda lägenheter.
Hyresnämnden fann att dörrbytet visserligen omfattades av lagreglerna, men att det var av liten betydelse för de enskilda och därför skulle godkännas.
En medlem överklagade ärendet till Svea Hovrätt. Han påpekade att föreningen för några år sedan själv hade delat ut reklamlappar till de boende om en firma som satte in säkerhetsdörrar,
och att han och flera andra då nappade på det erbjudandet.
Dörrarna kostade cirka 20.000 kronor att montera och var av klass 3, dvs en klass bättre än de dörrar som nu skulle monteras.
Han hade också fått klartecken från dåvarande styrelsen och då fått veta att föreningen inte hade några planer på ett dörrbyte.
Föreningens förvaltare svarade att dagens styrelse inte var densamma som då, och att föreningen skulle ta hänsyn till befintliga dörrars utseende och kvalitet, men att ingen ersättning skulle utgå.

Inget veto

Hovrätten fann att bostadsrättsföreningen
visserligen påpekat att föreningen skulle ta över hela
underhållsansvaret för ytterdörrarna från
medlemmarna efter dörrbytet.
Det hade dock ingen praktisk betydelse, eftersom
ett byte till nya ytterdörrar inte är en sådan
ombyggnad som kräver högre majoritet och
dessutom godkännande av hyresnämnden,
menar Hovrätten.
Reglerna har införts för att en enskild bostadsrättshavare
inte i varje läge ska kunna säga nej till en motiverad ombyggnad.
Det kan t.ex. gälla en hiss som kräver att vissa
delar av lägenhetsytorna tas i anspråk.
Förändringar som berör lägenhetens inre,
och ändringar i allmänna utrymmen som
tvättstuga, källare och förråd plus bygge av
balkonger ovanför fönster, är exempel på sådana
ombyggnader som måste godkännas.
Det gäller dock inte byte av dörrar, som knappast
kan sägas medföra en betydande förändring
av lägenheten, anser Svea Hovrätt och
påpekar att målet därför inte borde ha tagits
upp av hyresnämnden över huvud taget.
Hovrätten undanröjde hyresnämndens beslut,
av formella skäl, men gjorde ingen förändring
i sak varför föreningen vann målet.

Svea Hovrätt
Mål: 
ÖH 3580-09
2010-06-22