Ingen skyldighet att lämna ut handlingar

En bostadsrättsförening är inte skyldig att lämna ut handlingar till en medlem om avtal mellan föreningen och tredje part. Det har Göta Hovrätt kommit fram till efter en dom i ett ärende i en förening i småländska Västervik.

Ombyggnad

Det hela handlade om ett entreprenadkontrakt mellan föreningen och Skanska, som bland
annat utfört stambyten i föreningens hus i början av 2000-talet.
Arbetet ifrågasattes av ett antal medlemmar, varför en särskild granskningsman tillsattes efter ansökan hos Länsstyrelsen. Den särskilda granskningen redovisades under 2006, varpå en medlem krävde att få ta del av kontraktet mellan byggföretaget och föreningen. Medlemmen påpekade att han hade ifrågasatt såväl kvalitet som kostnader för bland annat arbeten i badrummen, och att antydning till sprickbildning kunde konstateras i merparten av dessa.  Han hade anlitat ett eget juridiskt ombud som skrev till föreningen angående hans begäran, som dock inte uppfylldes.

Efter omfattande och lång skriftväxling fick
han igenom ett krav på en ombesiktning av
samtliga badrumsgolv på en extra stämma.
Men styrelsen påpekade att om han ville
pröva sin begäran om att få ta del av handlingarna
måste han vända sig till tingsrätten,
vilket han också gjorde.

Stämningsansökan

Tingsrätten konstaterade att det var oklart om
mannen hade begärt att få ut handlingarna på
en stämma - såsom lagen föreskriver.
Det var också oklart om föreningen,
som vägrade lämna ut några papper, i
så fall ansåg det skulle vara till nackdel
för föreningen, vilket också lagen säger.
Men enligt tingsrätten spelar det ingen roll i
sammanhanget.
Enligt lagen (BRL) kapitel 7 paragraf 11,
finns det ingen skyldighet för en ekonomisk
förening att lämna ut handlingar bara
för att en eller flera medlemmar begär
det.
Däremot finns det en skyldighet att hålla
skriftliga svar på frågor som ställts på en
stämma tillgängliga - vilket inte är samma
sak!

Ingen betydelse

De oklarheter som förelåg om vad som egentligen hade sagts på stämman spelade
därför ingen roll, menade tingsrätten.
Domen överklagades av medlemmen men hovrätten tog inte upp ärendet varför den ursprungliga domen står fast. Föreningen vann därmed målet! En brf-förening är således inte skyldig att lämna ut några som helst skriftliga handlingar, som t.ex. mötesprotokoll, till medlemmarna.

 

Göta Hovrätt
Mål: 
T 524-10
2010-07-20