HD säger ja till utmätning av andel

Kan Kronofogdemyndigheten driva igenom en utmätning av en del av en bostadsrätt, dvs av en andelsägare? Tidigare har både tingsrätt och hovrätt sagt ja, men då ärendet hela tiden överklagades blev det till sist Högsta Domstolen (HD)  som fick ta upp frågan, som nu fått ett slutgiltigt svar. HD:s dom innebär att det är fritt fram att utmäta även andelar av en bostadsrätt.

Bakgrund

Det var när en kvinnlig bostadsrättshavare fick sin 75-procentiga andel av en bostadsrätt i Stockholm utmätt för sina samlade skulder som frågan togs upp. Kvinnan menade att hon hade överlåtit sin andel till två släktingar genom gåva, och att detta hade meddelats föreningen på ett korrekt sätt. Meddelandet - eller denuntiationen  - hade skett till föreningens dåvarande ordförande, hävdade kvinnan. Denne var dock vid tiden svårt sjuk och avled senare, varför det måste vara skälet till att handlingen inte förts in i lägenhetsregistret, menade hon. Vid utmätningstillfället stod därför  kvinnan kvar som delägare, och hon kunde inte visa att föreningen skriftligen hade underrättats om gåvan och överlåtelsen, som hon påstod. Om hon därför trots allt  skulle anses vara ägare borde inte hennes andel vara värd så mycket att den kunde utmätas, hävdade hon  i ett tillägg.

Värdering

Efter en kontroll konstaterades att bostadsrättens marknadsvärde låg på 4,7 miljoner, och att kvinnans andel - efter avdrag för lån och andra kostnader - var 1,5 miljoner kronor. Värdet var därmed så högt att bostadsrätten borde kunna utmätas, menade Kronofogdemyndigheten. Det fanns heller inga sociala skäl att ta hänsyn till, dvs kvinnan hade inget skyddsvärt behov av lägenheten trots att den utgjorde stadigvarande bostad.

Får ske

Högsta Domstolen konstaterar nu, att en utmätning får ske (bland annat med hänvisning till rättsfallet NJA 2010 s. 197), så länge det förväntade överskottet är högre än de kostnader som förekommer i samband med utmätningen. Kvinnans andel, och senare även resterande 25 procent, av bostadsrätten utmättes därför och hon och två andra delägare i familjen förlorade lägenheten.

Högsta Domstolen
Mål: 
Ö 3447-10
2011-04-03