Hoppa till huvudinnehåll

Regnvatten kan bli ny resurs

Många kommer säkert ihåg den gamla vattentunnan vid husknuten, där regnvatten samlades in i stuprörets utkast, för att senare kunna användas till att vattna växterna i trädgården, med mera. 
Det var ett enkelt och bra sätt att spara på dricksvattnet, som dessutom ofta togs ur egen brunn på gården.
Nu slår den samlade organisationen Svenskt Vatten, via VA-Syd och projektet Rewaise, ett slag för  återanvändning av regnvatten, främst för att spara på denna livsnödvändiga beståndsdel som berör oss alla.
Vatten är lika med liv. Ekonomiskt väntas också priset på rent vatten bli många gånger högre framöver jämfört med idag.
 

VATTEN1
Den gamla vattentunan kan få sin renässans i ny tappning i framtiden. Foto: Hanna Molin

För ändamålet har Rewaise sammanställt vad man kallar en inspirationsguide för fastighetsägare, arkitekter och VVS-konsulter som kan ha intresse av hållbar vattenanvändning.
Hittills har vi i Sverige mest arbetat med att ta hand om regn- och dagvatten via fördröjning och brunnar i gator och bostadsområden.
Ingen har brytt sig om vattnet som resurs, något som är vanligare internationellt och nu även en riktlinje inom EU för så kallade hållbara städer.
- Vi ser att intresset hos byggaktörer och fastighetsägare växer starkt för att använda annat vatten än dricksvatten, i de fall det inte behövs. 
- Dessutom går det helt i linje med rekommendationerna från Water Europe, den europeiska innovationsplattformen för vattenfrågor, säger Therese Jephson, som är projektledare för Rewaise. 
Projektet arbetar bland annat med att stödja, engagera och bidra till att fas-tighetsägare arbetar med dricksvattenbesparing där användning av regn- och dagvatten är en metod som prövas och utvärderas.

Men så enkelt som med en tunna nedanför stuprören är det förstås inte i fastigheter.  Tekniken för alla delar i systemet finns dock redan, - från uppsamling av regnvatten på taket till lagringstankar, reningsfilter, pumpar och liknande.  Att använda regnvatten är en fantastisk möjlighet att minska dricksvattenförbrukningen för både hushåll, verksamheter och kontor.  Insamlat regnvatten kan användas till områden som inte kräver dricksvattenkvalitet, till exempel toalettspolning, bevattning, tvätt av ytor och saker och till och med till att tvätta kläder.
För genomförda projekt har det hittills inte krävts mer än en vanlig bygglovsansökan eller anmälan för att kunna återvinna vatten i fastigheten. 
Information till kommunen är dock viktig redan i planeringsstadiet och det kan krävas prövning mot miljöbalken. 
Miljöförvaltningen på din ort bör kunna svara på vad som kommer att gälla för användningen i fastigheten.
I kontor har det hela redan testats  på toaletter, med en 80-procentig vattenbesparing som resultat. 
Den totala dricksvatten-förbrukningen minskade med cirka hälften.  
Av de 70 liter dricksvatten som varje svensk använder i genomsnitt per dag, går 30 liter till att spola toaletter, 15 till klädtvätt och bara 10 till matlagning, dryck och hygien.   
Samtidigt uppstår vattenbrist i allt fler kommuner,  när de boende vattnar gräset eller fyller poolen under varma dagar.  
Klimatet leder till både intensivare nederbörd och perioder med torka. Här kan regnvatten minska förbrukningen av dricksvatten i   den egna fastigheten,  och minska risken för översvämning.

Ett system för att samla och använda regn- eller dagvatten består i stora drag av:
1. Uppsamling (från avrinning på tak eller mark).
2. Sil eller annan grovrengörning.
3. Magasin (insamlings- och lagringstank).
4. Rening (beroende på användning).
5. Tank för renat vatten.
6. Trycksättning och pumpar för distribution.
Det går att räkna ut hur mycket vatten som kan samlas upp i en fastighet.  Rewaise hänvisar här till en rapport från Ecoloop med rubriken ”Vattenbesparande åtgärder”. 
Siffran blir förstås avgörande för hur vattnet kan användas och till vad, och för hur stor del av takytan som vatten kan samlas in från och hur det sedan ska magasineras. 
Systemet har nyligen installerats i ett bostadshus i Jönköping, där regnvatten används för t.ex. bevattning och cykeltvätt samtidigt som  ”gråvatten” från bad, dusch och handfat i lägenheterna återanvänds till toaletterna.
Vatten från taken renas dels naturligt, dels genom filter och är av god kvalitet, men ska inte drickas.  
Gråvattnet renas med särskilda filter för att klara den nya standarden som infördes 2021, som bland annat reglerar kvaliteten på bruksvatten.