Hoppa till huvudinnehåll

Enkel majoritet räcker för     dörrar & fönster

DÖRR
Enkel majoritet räcker för mindre ändringar som föreningen vill göra även om enskilda lägenheter berörs. 

Ett godkänt stämmobeslut om byte till nya säkerhetsdörrar är inte ett ärende som måste röstas igenom av en kvalificerad majoritet och godkännas av hyresnämnden för att gälla. Det har Svea Hovrätt kommit fram till i en dom som föranleddes av en tvist i en bostadsrättsförening i Västerås.  Det var när medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus 18 godkände styrelsens förslag om byte till nya säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter som tvisten började.

Flera medlemmar, som själva hade köpt nya säkerhetsdörrar innan beslutet, protesterade och menade att föreningen borde ha frågat dem först, eller åtminstone beslutat om ersättning till dem som bytt själva, och att beslutet därför var ett brott mot reglerna om ingrepp i enskilda lägenheter. Hyresnämnden fann att dörrbytet visserligen omfattades av lagreglerna, men att det var av liten betydelse för de enskilda och därför skulle godkännas. 
En medlem överklagade ärendet till Svea Hovrätt. Han påpekade att föreningen för några år sedan själv hade delat ut reklamlappar till de boende om en firma som satte in säkerhetsdörrar, och att han och flera andra då nappade på det erbjudandet. Dörrarna kostade cirka 20.000 kronor att montera och var av klass 3, dvs en klass bättre än de dörrar som nu skulle monteras. Han hade också fått klartecken från dåvarande styrelsen och då fått veta att föreningen inte hade några planer på ett dörrbyte.  Föreningens förvaltare svarade att dagens styrelse inte var densamma som då, och att föreningen skulle ta hänsyn till befintliga dörrars utseende och kvalitet, men att ingen ersättning skulle utgå.

Hovrätten fann att bostadsrättsföreningen utvidgat sin talan genom att påpeka att efter dörrbytet skulle föreningen ta över hela underhållsansvaret för ytterdörrarna från medlemmarna.Det hade dock ingen betydelse, eftersom ett byte till nya ytterdörrar inte är en sådan ombyggnad som kräver högre majoritet på stämman. Reglerna har införts för att en enskild bostadsrättshavare inte i varje läge ska kunna säga nej till en motiverad ombyggnad. Det kan t.ex. gälla installation av en hiss som kan kräva att vissa delar av lägenhetsytorna tas i anspråk. Förändringar som berör lägenhetens inre, och ändringar i allmänna utrymmen som tvättstuga, källare och förråd samt bygge av balkonger, är exempel på sådana ombyggnader som måste godkännas av hyresnämnden när någon säger nej.  Det gäller dock inte byte av dörrar - eller fönster - som knappast kan sägas medföra en betydande förändring av lägenheten, anser Svea Hovrätt och påpekar att målet därför inte borde ha tagits upp av hyresnämnden över huvud taget.

Hovrätten undanröjde hyresnämndens beslut men gjorde ingen förändring i sak varför föreningen vann målet.

Svea Hovrätt
Mål ÖH 3580-09

Fotnot: Föreningen valde sedan att gå ur Riksbyggen och är numera fristående under namnet Brf Rekylen.