Hoppa till huvudinnehåll

Tolv uteplatser godkändes

Bro
Hovrätten godkände byggandet av tolv uteplatser till boende på nedre plan. De boende fick bekosta dem själva samtidigt som föreningen tar ut en hyra för nyttjandet. 


Vid en extrastämma i Brf Norrgärdet i Upplands Bro, röstade en kvalificerad majoritet av de närvarande för en möjlighet att bygga uteplatser till lägenheterna på nedre plan - sammanlagt tolv stycken.  
Föreningen förde ärendet till hyresnämnden för prövning efter protester från tre av föreningens 36 medlemmar som gått emot beslutet. 
De tre ”protestanterna” bodde alla i lägenheter på övre plan, som skulle få de andras uteplatser under sig.
Invändningarna gällde främst risk för ljudstörningar och exempelvis cigarettrök, försämrat värde av den egna bostadsrätten jämfört med lägenheterna som får nya uteplatser, samt att fem av styrelseledamöterna själva bor i de lägenheter som skulle tillåtas bygga uteplatser.  
Och hyresnämnden gav föreningen bakläxa. Trots att inga andra lägenheter skulle påverkas, gäller beslutet gemensam mark som alla har tillgång till, menade nämnden. Dessutom är beslutet inte av liten betydelse för de boende - såsom lagen säger- , utan kan tvärtom hindra nödvändiga ombyggnader av fastigheten i framtiden, påpekade hyresnämnden och ogiltigförklarade byggplanerna.
Föreningen överklagade till Svea Hovrätt och utvidgade sin talan via sitt juridiska ombud. På stämman hade 7 av 10 röstande för det första gått med på beslutet, anförde hon.  Föreningen hade därefter dessutom tillfrågat samtliga medlemmar om förslaget, och endast tre hade då motsatt sig det hela. Föreningens markområde är nära 9.000 kvm stort, varav de nya uteplatserna bara skulle uppta cirka 300 kvm.  Berörda medlemmar får bekosta sina uteplatser själva och därefter arrendera marken av föreningen.  
Men mot den bakgrunden strider beslutet mot lagens intentioner, menade de tre motparterna. Det borde vara föreningen, inte de enskilda, som måste bekosta uteplatserna, ansåg de.
Hovrätten höll dock inte med! Det är fortfarande föreningen som äger marken och tar en del av den gemensamma gården i anspråk för att ”hyra ut” till de boende.  Övriga medlemmar berörs mycket lite av förändringen, och det finns fortfarande tre gemensamma uteplatser att tillgå på området,  som dessutom är mycket stort påpekade hovrätten och godkände bygget av nya uteplatser.
Svea Hovrätt
Mål ÖH 8048-09