Hoppa till huvudinnehåll

Förbud mot ingrepp i fastigheten

Markis1
Ett numera välkänt exempel. En boende har inte rätt att göra ingrepp på fastigheten, dvs de delar som föreningen  har underhållsansvaret för, utan tillstånd.

En bostadsrättshavare har bara rätt att göra ingrepp i den egna lägenheten och får inte använda sig av fastigheten utan föreningens tillstånd. Det står klart efter det här fallet, som handlade om en förening som efter att ha inglasat samtliga balkonger meddelade att markiser inte längre fick sättas upp längs fasaden.

Men en manlig medlem gick emot förbudet och satte trots det upp en markis som solskydd utanpå inglasningen. När inga förmaningar hjälpte, eller försök till rättelse gjordes, sökte föreningen handräckning via kronofogden för att få bort markisen. Mannen protesterade och menade att balkongen rimligen måste ingå i lägenheten och därmed tillhöra bostadsrätten, som han hade rätt att disponera. Han påpekade också att markiser hade tillåtits tidigare och att föreningen inte hade infört något markisförbud i vare sig stadgar eller ordningsregler.

Men kronofogden biföll föreningens yrkande och gjorde sig beredda att komma och ta ner markisen. Den envise medlemmen gav dock inte upp utan överklagade.

När målet togs upp i tingsrätten konstaterades att föreningen inte hade fullgjort sin bevisning, då de mycket riktigt inte kunde visa att det fanns något förbud mot just markiser. Föreningens ansökan avslogs och kronofogdens beslut revs upp.

Då överklagade istället föreningen och ärendet gick vidare till hovrätten, som förklarade att en bostadsrättsförening har oinskränkt rätt att förfoga över fastigheten och att det inte kan påverkas av enskilda medlemmars nyttjanderätt.

Bostadsrättshavaren har bara rätt att åtgärda själva lägenheten, något som också ska ske på egen bekostnad om inget annat bestämts i föreningens stadgar. Men det är också viktigt att föreningen preciserar var gränsen går för det egna underhållsansvaret i stadgarna påpekade hovrätten, och det hade inte gjorts i det här fallet, utan man var i princip tvungen att känna till lagtexten.

Hovrätten ansåg trots det att mannens dispositionsrätt till lägenheten rimligen inte kunde anses omfatta fastighetens fasad även om balkongen ingår i upplåtelsen. När han monterade upp markisen på utsidan av balkongens nya inglasning innebar det att han faktiskt gjorde ingrepp i fasaden som föreningen svarar för.  Då han inte hade fått tillstånd till ingreppet bifölls föreningens ansökan om handräckning och mannen var tvungen att ta ner markisen.

Svea Hovrätt
Mål T 3794-10