Hoppa till huvudinnehåll

Först ut ur HSB

..inte skyldig betala avgäld

ARMAND
Brf S:t Erik i Stockholm blev första förening att anta nya, fristående stadgar och begära utträde ur HSB. Fram till dags dato har 401 föreningar lämnat organisationen.

Brf S:t Erik i Stockholm, med 19 lägenheter, beslutade enhälligt på en stämma att begära utträde ur HSB. Som första förening i landet godkände PRV (numera Bolagsverket) föreningens nya stadgar och därmed utträdet från och med 1 januari 1992. Bakom ändringen låg ett uttalande från HSB:s dåvarande chefsjurist som gjorde klart att den lagstadgade föreningsfriheten står över tvingande stadgelydelser - på samma sätt som bostadsrättslagen alltid står över en förenings stadgar – varför utträdet juridisk sett var giltigt.

HSB krävde dock att föreningen skulle erlägga full så kallad ”föreningsavgäld” till organisationen. Föreningen hade betalat en del av avgälden, men HSB krävde att få hela den förfallna summan. S:t Erik motsatte sig detta och begärde istället att få sin medlemsavgift till organisationen återbetald.  Avgäldens storlek framgick av den ekonomiska planen och stadgarna. För att ”tillgodose tillräcklig kapitalbildning till HSB” skulle föreningen betala in ca 300.000 kronor fördelat över 20 år, fram till 2002. Men föreningen menade att avgälden var bestämd av den byggande HSB-styrelsen och att föreningen aldrig fick något i gengäld för pengarna. På det viset blev avgälden ett brott mot likhetsprincipen, eftersom HSB som ensam medlem gynnades i motsats till övriga medlemmar i föreningen. 
Föreningen stämde HSB för att få ett rättsligt beslut i frågan och förlorade först i både tingsrätt och hovrätt.
Men Högsta Domstolen ändrade utslaget. HD konstaterade att föreningen otvivelaktigt hade rätt att få medlemsavgiften återbetald. Däremot var det oklart hur det skulle bli med avgälden, som HSB tog ut av alla föreningar med 2,5 procent av produktionskostnaden per fastighet. Summan avsåg perioden januari till april 1992, enligt den faktura som förfallit till betalning.

HD påpekade vidare att stadgar kan innehålla utfästelser mot tredje man, som här, men att dessa kan ändras, vilket skett med 100 procent majoritet bland S:t Eriks medlemmar. Skyldigheten att betala avgäld upphör därför när bestämmelsen ändras. Visserligen registrerades de nya stadgarna senare, men då den omständigheten inte åberopades i målet upphörde skyldigheten att betala avgäld vid utgången av 1991, menade HD och HSB förlorade målet. En förening som utträtt ur organisationen har således inte någon skyldighet att fortsätta erlägga avgäld efter utträdet.

Högsta Domstolen
Mål T 3485-96

Fotnot: HSB ändrade uttaget av föreningsavgäld efter domen. Den tas nu ut via separata avtal med varje förening.