Hoppa till huvudinnehåll

Ersättning för skada i lägenhet

Kan en bostadsrättshavare begära ersättning efter en skada som uppstått i bostaden, trots att det är föreningen som står som beställare av arbetet?

Ja, menar Högsta Domstolen efter ett byggärende i en HSB-ansluten förening i Växjö. Byggföretaget Bravida Mellersta hade anlitats för att utföra stambyte i fastigheten, då ett vattenrör sprang läck och orsakade skador i en lägenhet och på en del av lösöret. Det var en anställd på byggföretaget som av misstag glömt dra åt en rörkoppling på ett varmvattenrör som var orsaken till skadorna. Att det rörde sig om en så kallad vattenledningsskada, som föreningen i sin helhet ska stå för gentemot den boende, stod klart. Föreningen fick ersättning för skadorna på huset och lägenheten från byggföretaget, vilket det inte heller rådde något tvivel om.

Tvisten uppstod istället när den kvinnliga bostadsrättshavaren begärde ersättning även för de extrakostnader hon haft för annat boende under reparationstiden, närmare 60.000 kronor. Det var klarlagt att hon inte kunde bo kvar i sin lägenhet under tiden som reparationerna pågick. Föreningen sänkte inte avgiften under den tiden och erbjöd heller ingen ersättningsbostad, så det fick kvinnan ordna med och bekosta själv. Hennes hemförsäkring täckte hennes extrakostnader fullt ut, men försäkringsbolaget begärde i sin tur att byggföretaget skulle stå även för dessa. Frågan var om kvinnan som tredje part hade rätt till ersättning för ”allmän försäkringsskada” direkt från byggföretaget.

Och samtliga rättsinstanser gav kvinnan och försäkringsbolaget, i det här fallet Folksam/ Svenska Konsumentförsäkringar, rätt. En bostadsrättshavare har en evig nyttjanderätt till sin bostad och ett eget underhållsansvar för hela lägenheten, vilket är en mycket speciell särprägel på bostadsmarknaden.  Bostadsrättshavaren har ett ägarliknande förhållande till bostaden, som dessutom förmögenhetsrättsligt liknar äganderätten, menade HD.
Enligt lagen har bostadsrättshavaren dessutom rätt att begära skadestånd från föreningen, om föreningen av någon orsak inte reparerar en uppkommen skada, eller på annat sätt orsakar ”hinder eller men i nyttjanderätten”.  Att den som vållar en skada på en fastighet också kan få betala ersättning till enskilda bostadsrättshavare  för de kostnader han eller hon åsamkats som en följd av skadorna, kan med hänsyn till bostadsrättshavarens starka anknytning till den skadade egendomen inte skapa oklarhet om ansvarsförhållandena, blev slutsatsen.

Då försäkringsförbundet, som tillfrågats av domstolarna, inte heller hade någon invändning rent försäkringsmässigt mot den synen, fick kvinnan och försäkringsbolaget rätt och byggföretaget dömdes att ersätta även de uppkomna extrakostnaderna fullt ut. För föreningar och bostadsrättshavare finns det anledning att granska uppkomna skador vid byggentreprenader, och i vissa fall kräva ersättning direkt från entreprenören efter den här domen.

Högsta Domstolen 
Mål T 4133-06