Hoppa till huvudinnehåll

HD om underhållsansvar i bostadsrätt

ANSVAR
Högsta Domstolen tog upp fallet för att fastställa ett prejudikat om underhållsansvar i bostadsrätt, som var väl känt sedan tidigare (Illustrationsbild, Mostphotos).

Ett äldre par i Stockholm upptäckte en höstkväll att det läckt in vatten genom taket i deras lägenhet och meddelade föreningen. Efter besiktning kunde man konstatera att läckan kom från otätheter i husets yttertak och att innertaket i lägenheten var skadat och delvis behövde bytas ut. Med makarnas godkännande lät föreningen reparera skadorna i deras tak och stod för kostnaden. Slutspackling och målning utfördes dock inte. Den åtgärden och kostnaden fick de boende stå för själva. Men i efterhand stämde mannen föreningen då han menade att föreningen borde stå för hela kostnaden eftersom de var ansvariga för att yttertaket läckt.

Både tingsrätt och hovrätt gav föreningen rätt. Men mannen överklagade till högsta instans och Högsta Domstolen valde att ta upp frågan för att fastställa ett prejudikat.  Underhållsansvaret i en lägenhet ligger normalt på bostadsrättshavaren , som ska stå för hela lägenhetens inre enligt lag och stadgar, skrev HD. Det är bara vid skada från trycksatt ledning eller brand som föreningen ska stå för hela återställandet, även i berörda lägenheter.

Föreningen är även skyldig att återställa sådant som påverkas i enskilda lägenheter efter en egen utförd renovering eller ombyggnad, som till exempel ett stambyte. Samma sak gäller om föreningen kan sägas ha varit vårdslös vid något arbete som utförts på fastigheten och som kan ha påverkat enskilda lägenheter.  Men i övriga fall ska bostadsrättshavaren själv stå för oförutsedda skador som kan inträffa i bostaden. Om inte föreningen varit vårdslös, får man således själv laga och bekosta den här typen av åtgärder, påpekar HD. 
Föreningens stadgar kan också spela in, eftersom föreningen kan ta över sådant som annars ligger på den boende genom att skriva in det i stadgarna – vilket dock är mycket ovanligt. Men det går inte att göra tvärtom, dvs lägga över något av föreningens ansvar på de boende. Vid en skada ska således förening och bostadsrättshavare stå för sitt respektive underhållsansvar, så länge ingen bevisligen varit oaktsam eller vårdslös.

Högsta Domstolen
Mål T 175-19

Fotnot: Det finns föreningar som kräver att de boende ska stå för alla skador som kan inträffa på fastigheten vid olika typer av renoveringar i lägenheten. Men med stöd av HD:s praxis i den här domen gäller inte det. Om en medlem fått en begärd renovering godkänd, ska båda parter stå för sitt. Det är bara om vårdslöshet kan visas, eller om den boende inte sökt eller fått tillstånd till en åtgärd som föreningen kan kräva sin medlem på ersättning för egna kostnader (reds.anm).