Hoppa till huvudinnehåll

Förening ansvarig för dagvattenledning

En bostadsrättsförening i Stockholm har förklarats ansvarig för läckande dagvattenbrunnar på gården. Läckaget ledde till att vatten rann ner mot grannhuset, ägt av en förbundsorganisation, som fick skador i källaren vid ett antal tillfällen mellan åren 2011 till 2016.

Det konstaterades att vattnet kom från dagbrunnarna på gården, där ett avledande rör var trasigt. Förbundet stämde sin granne och menade att föreningen har ett strikt ansvar då brunnar och ledningar inte inspekterats eller underhållits som de ska.

Föreningen vann i underinstanserna, som påpekade att strikt ansvar inte gäller i den här typen av fall och att föreningen inte kan sägas ha varit oaktsam.

Målet överklagades till Högsta Domstolen som tvärtom konstaterade att det inte bara är den som genom en aktiv handling eller oaktsamhet orsakar en skada som kan bli skadeståndsskyldig, utan även den som medverkat till att skaderisk kan uppstå. Både miljöbalken och jordabalken har skrivningar som stöder detta.

I ett annat fall har t.ex. en gemensamhetsanläggning ansetts skyldig till skador sedan rötter trängt in och förstört rörledningar. Sådana skador är inte oförutsägbara, menar HD. 
I det här fallet var brunnar och avloppsrör över 70 år gamla. Även om strikt ansvar inte föreligger medför det en risk för sämre funktion som kräver skäliga åtgärder för att risken för skador ska minska eller elimineras. Föreningen övertog fastigheten för tjugo år sen och borde redan då ha insett att skador kan uppkomma. 
Föreningen dömdes att ersätta ägaren till grannfastigheten för skador som ska ha uppgått till cirka 600.000 kronor. För bedömning av en bestämd summa återvisade HD målet till tingsrätten.

Högsta Domstolen
Mål 3372-20