Hoppa till huvudinnehåll

Stadsbor får tåla balkonger

Den som bor i en större stad eller tätort får räkna med viss möjlighet till insyn när nya balkonger uppförs på husets fasad, menar Svea Hovrätt. Bakgrunden var en ansökan från en förening på Kungsholmen i Stockholm, som ville få ett beslut om att bygga sex balkonger mot gården godkänd.

En extra föreningsstämma hade röstat ja till förslaget med 2/3-dels majoritet, men då fem boende ansåg att balkongerna skulle påverka deras bostadsrätter negativt, förde föreningen ärendet vidare till hyresnämnden för prövning. Föreningen påpekade att de fått bygglov för projektet tidigare, och att huvudsyftet var att öka trivseln för de sex medlemmar som saknade balkong. En av de klagande, som ansåg sig mest berörd, anförde att hans lägenhet skulle få en ny balkong cirka 5- 6 meter bort, med full insyn i hans kök, del av vardagsrummet samt mot hans uteterrass.

Föreningen svarade, via sitt juridiska ombud, att både Stadsbyggnadsnämnden, länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen hade granskat ärendet och att samtliga instanser godkänt balkongbygget. Hyresnämndens slutsats blev att ett visst minskat ljusinsläpp i de lägenheter som berördes under balkongerna, samt det relativt sett långa avståndet till ”terrassmannens” bostad gjorde att föreningens beslut var av liten betydelse för de klagande.

Att några av dem inte hade kunnat rösta på stämman, eftersom de hade köpt sina bostadsrätter efter beslutet, hade heller ingen betydelse, menade hyresnämnden, då  de tidigare bostadsrättshavarna hade kallats till den avgörande stämman och alltså kände till balkongprojektet.  Att fråga om sådana projekt ingår i  undersökningsplikten när man köper en bostadsrätt.

Men ”terrassmannen” överklagade beslutet till hovrätten, och påpekade att värdet på hans  bostadsrätt skulle sjunka med cirka en halv miljon kronor om balkongerna byggdes. Hovrätten konstaterade att balkongerna skulle medföra viss ökad insyn, men eftersom sådan insyn redan fanns från näraliggande lägenheter och från motstående hus strax intill, måste förändringen betraktas som liten.  Dessutom är det naturligt, eftersom lägenheten ligger i Stockholms innerstad, där det redan föreligger viss insyn från grannhus och lägenheter, menade hovrätten.

Ett eventuellt försämrat marknadsvärde som en följd av ett stämmobeslut, ska anmälas till Mark och miljödomstolen som en fråga om skadestånd enligt reglerna i bostadsrättslagen ( BRL 9:18), och har ingen påverkan på hovrättens ställningstagande. Hovrätten underkände därför överklagandet och gav föreningen klartecken att bygga de sex balkongerna.

Svea Hovrätt 
Mål ÖH 11884-17