Hoppa till huvudinnehåll

Nekat medlemskap kostade 1,3 miljoner

En bostadsrättsförening får inte vägra köpare medlemskap på grund av omständigheter som gäller mellan säljaren och föreningen.

Det har Svea Hovrätt kommit fram till i en dom, som gav en manlig bostadsrättshavare i Bromma ett skadestånd på 1.298.543 kronor från två styrelseledamöter, som enväldigt beslutat att inte bevilja ett par som köpt mannens bostadsrätt medlemskap i föreningen.  Bakom det stora skadeståndet låg en tvist mellan säljaren och föreningen om en tillbyggnad av ett vindsutrymme till lägenheten.

Säljaren hade fått ett  muntligt tillstånd av föreningen att genomföra ombyggnaden och parterna skrev senare ett förlikningsavtal avseende projektet.
De två ledamöterna ansåg att mannen inte fullgjort sina skyldigheter enligt  avtalet - bland annat gällande  slutbesiktning av vindsbygget - och att han därmed inte haft föreningens tillstånd att  överlåta bostadsrätten. 
Ordagrant stod i avtalet att ”överlåtelse av detta avtal får ej ske utan skriftligt medgivande av föreningen”.

Trots det sålde mannen sin nyligen renoverade bostadsrätt till ett par för 4,5 miljoner kronor. Tre månader senare fick han beskedet att köpet var ogiltigt eftersom paret inte godkänts som medlemmar. 
Ett halvår senare sålde mannen bostadsrätten till en ny köpare, men fick nu  bara 3,4 miljoner kronor för den, dvs en betydligt lägre summa.
Han stämde därför föreningen och yrkade ett skadestånd på hela förlusten.
Föreningen hänvisade till avtalet och menade att de inte gått med på någon överlåtelse, och att den därför var ogiltig. 
Mannen påpekade dock att den ombyggda lägenheten fått nytt andelstal, ny avgift och att upplåtelseavgiften var betald. Därmed fanns inte längre några skäl att neka en köpare medlemskap. 
Rätten höll med och påpekade att avtalet som föreningen hänvisat till gällde den nya upplåtelsen av vinden, och att det slutade gälla så snart det nya andelstalet och övriga uppgifter förts in i lägenhetsregistret.

Styrelsen hade heller aldrig formellt behandlat medlemsansökan, utan två ledamöter hade självmant beslutat skicka tillbaka den  - bland annat efter inrådan från en välkänd bostadsrättsjurist.

Men en styrelse måste behandla en ansökan om medlemskap enligt lagen. Då detta inte skett, dömdes de två ledamöter som drivit frågan att betala ett skadestånd till säljaren motsvarande hans förlust vid försäljningen. De två andra styrelseledamöterna friades från ansvar, då de aldrig deltagit i något beslut i frågan.

Svea Hovrätt
Mål T 6624-10