Hoppa till huvudinnehåll

Att skriva och ta emot motioner

SKOR
Nja, motion och motion. Inlämnade förslag syftar ju i alla fall till att föra verksamheten framåt.

När medlemmarna vill ha en särskild fråga behandlad finns det bara ett sätt att gå tillväga - att lämna in en motion till den ordinarie årsstämman. En motion är inte samma sak som ett muntligt förslag, som man ju också kan framföra direkt på en stämma, men som inte kan bli föremål för omröstning. En motion ska vara skriven med en bakgrund och ett yrkande som stämman ska rösta om. Det är alltid deltagarna på mötet som ska ta ställning till en motion, inte styrelsen eller mötets ordförande själv. Den som leder stämman har heller inte rätt att på egen hand avslå en motion. Däremot kan den ställas mot något annat förslag med samma bakgrund, till exempel styrelsens, om det finns ett sådant. Felaktigt skrivna förslag kan dock styrelsen välja att ta bort, vilket ofta inträffar. Då bör motionären istället uppmanas att förtydliga förslaget innan det tas upp på stämman, eller återkomma senare. Det får nämligen inte råda några oklarheter om vad det är man faktiskt röstar om. Föreningen kan informera de boende om att utforma motioner på ett korrekt sätt.

En motion kan lämnas in av en eller flera medlemmar tillsammans. Det viktiga är att lämna in den skriftligt och i rätt tid - på det sätt som står i stadgarna eller som föreningens styrelse anger – så den hinner tas med i kallelsen, eftersom det bara är frågor som finns med där som får tas upp på mötet. Skälet till det är att alla medlemmar i god tid ska få veta vilka förslag som kommer att tas upp och diskuteras och eventuellt röstas om på stämman och inte överraskas direkt på plats.

Alla medlemmar har rätt att få ett ärende behandlat enligt lagen om ekonomiska föreningar som bostadsrättslagen i sin tur hänvisar till.

Men det är bara till den ordinarie årsstämman som motioner får lämnas. På extra stämmor är det andra saker som ska tas upp och beslutas.

Rena tyckanden och synpunkter som lämnas in betraktas inte som en regelrätt motion och sådant kan styrelsen som sagt negligera. Man kan alltså inte lämna in en lapp och bara skriva: “Jag tycker att rummet i källaren ska byggas om till samlingsrum “, bara för att man tycker att det vore bra. En bakgrund och motivering krävs i regel alltid.

Så här kan det till exempel se ut:

Motion till Brf Knuten”

Då vi inte längre får in någon hyra från källarlokalen anser vi att den borde byggas om till sällskapsrum för medlemmarna. Vi yrkar därför att styrelsen uppdrar åt lämpligt företag att renovera lokalen för detta ändamål efter sedvanlig offertförfrågan. 

Sundsvall 2024 04 05

Peter Eriksson / Mia Haane / Mustafa Erani”

Ofta lämnas få förslag från medlemmarna i föreningarna, vilket kan bero på att styrelsen inte i god tid meddelar när årsstämman ska hållas. En fungerande styrelse ska se till att ta tillvara medlemmarnas synpunkter och inte förkasta oklara förslag, utan då istället be motionärerna att förtydliga det hela. För det förtjänar att åter påpekas: det är medlemmarnas förening - inte bara styrelsens. Det är viktigt att välja den bästa möjliga styrelse man kan få. Men styrelsen bör aldrig bli så dominerande att den styr med järnhand. Se därför till att ta tillvara initiativ från medlemmarna när det finns synpunkter på verksamheten. Det gynnar engagemanget i den egna föreningen.